TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
เกี่ยวกับกรมฯ >> การแบ่งส่วนราชการ >> ด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักบริหารเงินตรา


 
          สำนักบริหารเงินตรา มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจ่าย แลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย การรับส่ง และการเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ จัดทำ ควบคุม และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง เช็คเงินผลประโยชน์ เช็คขัดข้องและใบนำส่งเงินของราชการ และการรับและนำส่งเช็คเงินผลประโยชน์ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง การออกเช็คสั่งจ่ายเงินคงคลัง การรับรองการจ่ายเงินคงคลัง การรับคืนแสตมป์ฤชาการ และการเก็บรักษาและเบิกจ่ายแสตมป์อากรทะเบียนต่างด้าว บริหารจัดการเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษากุญแจตู้นิรภัยและทรัพย์สินของส่วนราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903