TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ข้อมูลสถิติ >> ที่ราชพัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารราชพัสดุทั้งประเทศ


 
 
จำนวนที่ดินและอาคารราชพัสดุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
การใช้ประโยชน์
จำนวน
ราคา ณ วันที่ได้มา
ที่ดิน
เนื้อที่
อาคาร
ที่ดิน
อาคาร
ราคาประเมินที่ดิน
(แปลง)
(ล้านไร่)
(หลัง)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1. ใช้ราชการ
๑๖๔,๘๘๓
*๘.๔๒๔
๕๔๒,๑๕๖
๗๓๓,๖๐๔.๐๗
๑,๔๓๐,๒๔๙.๒๗
๓,๙๗๘,๖๙๑.๗๘
2. จัดให้เช่า
๔,๘๓๘
๐.๑๖๒
๓๒,๘๗๒
๓๓,๒๘๘.๒๔
๑๖๒,๕๘๙.๘๓
๒๑๓,๑๕๑.๑๘
3. สงวนไว้ใช้ราชการ
๓,๘๓๕
๑.๒๖๔
๔,๔๗๐
๑๑๑,๘๐๗.๑๐
๖๑๔.๒๐
๒๒๘,๐๒๔.๒๔
รวมทั้งสิ้น
๑๗๓,๕๕๖
๙.๘๕๐
๕๗๙,๔๙๘
๘๗๘,๖๙๙.๔๑
๑,๕๙๓,๔๕๓.๓๐
๔,๔๑๙,๘๖๗.๒๐
 
ที่มาของข้อมูล : ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
หมายเหตุ * จำนวนที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่รวมที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์เพื่อความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศในราชการกระทรวงกลาโหมอีกประมาณ ๒.๖๕๐ ล้านไร่

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903