TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big

การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์
การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาณ์

การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง

คำร้องขอแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชำรุด / เหรียญกษาปณ์ถอนคืน

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์

หลักเกณฑ์การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชำรุด

การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ที่กระทรวงการคลังประกาศถอนคืน

จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

การติดต่อขอใช้บริการแลกคืนเหรียญกษาปณ์

แบบหนังสือแสดงเจตจำนงการรับเงินค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์โดยวิธีโอนเงินด้วยระบบบาทเนต

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบที่ต้องยื่นพร้อมหนังสือแสดงเจตจำนงฯ

     
การขอแลกเหรียญกษาปณ์
ใบขอแลกเหรียญ

การติดต่อขอแลกเหรียญกษาปณ์

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903