TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
กฏหมายและระเบียบ
ระเบียบที่ราชพัสดุและการปฏิบัติงาน


เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

Ratchaphatsadu Land ACT, B.E. 2518 (1975)

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่เป็นสวนสาธารณะหรืออุทยาน พ.ศ. 2551

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่เป็นสวนสาธารณะหรืออุทยาน พ.ศ. 2551

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

สรุปความเป็นมาและสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการระเบิดและย่อยหินในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2537

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติเพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในการสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้บริการของสถานบันที่ปรึกษาทางด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 (ฉบับคำอธิบาย)

     
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. 2551

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์