TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล จ.นนทบรี

วันที่ 26 ธ.ค. 2561
 
ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รายนายมานะ ทับทิมกับพวก จำนวน 6 ราย ตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุดแล้ว มีรายการดังนี้
1.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.914 โฉนดเลขที่ 6433 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่ ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
2.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.915 โฉนดเลขที่ 24408 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่ ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
3.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.916 โฉนดเลขที่ 24409 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
4.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.917 โฉนดเลขที่ 24410 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่ ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
5.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.918 โฉนดเลขที่ 22890 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่
6.แปลงโฉนดเลขที่ 79143 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-0-54ไร่ อยู่ระหว่างรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999