TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน จ.นนทบุรี รายนายมงคล ทองฤทธิ์

วันที่ 14 ม.ค. 2562

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน รายนายมงคล ทองฤทธิ์ กับพวก
-สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหนังสือที่ ปง 0010.2/2532 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2560
-เป็นบ้านเดียว 2 ชั้น เลขที่ 82/26 เนื้อที่ 87.6 ตารางวา  
-ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเลขที่ นบ.963 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999