TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
การประเมินราคาทรัพย์สิน
ภารกิจ


 
         สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของ
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ได้ดำเนินการดังนี้
  ประเมินราคาที่ดิน
 • รายบล็อก (ประเมินราคาที่ดินเป็นกลุ่มตามแนวถนน ซอยฯ)
 • รายแปลง (ประเมินราคาที่ดินแต่ละแปลงเป็นราคาต่อตารางวา ปัจจุบันประกาศใช้ในเขตกรุงเทพ
  มหานครและปริมณฑล/เทศบาลบางพื้นที่)
 ประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง โดยกำหนดราคาโรงเรือนตามแบบ มาตรฐาน จำนวน 51 แบบ
 ประเมินราคาห้องชุด
 พื้นที่ที่มีการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรายแปลง
 • ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด
 • ในเขตปริมณฑลบางพื้นที่ คือ
  - จังหวัดนนทบุรี ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และอำเภอบางกรวย
  - จังหวัดปทุมธานี ในเขตอำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง
  - จังหวัดสมุทรสาคร ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร
  - จังหวัดสมุทรปราการ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี
 • ในเขตเทศบาลเมืองหลัก 3 จังหวัด คือ
  - เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  - เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  - เทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  ระยะเวลาการใช้บัญชีราคาประเมิน 

           การประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดแต่ละคราวใช้
ได้ไม่เกินสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติในตลาดแตกต่าง
จากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ได้ประกาศไว้มากพอสมควรสามารถปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินก่อนครบ 4 ปี หรือ
ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อาจขยายเวลาการใช้บัญชีฯ ที่ครบ 4 ปี ออกไปอีกได้
แต่ต้องไม่เกินคราวละหนึ่งปี
  ขั้นตอนการประเมินราคา
 1. จัดเตรียมแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จะทำการสำรวจ และประเมินราคา เช่น
  ข้อมูลทางด้านผังเมือง
 2. สำรวจสภาพที่ดินในพื้นที่ที่จะทำการประเมินราคาโดยสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดิน เช่น
  การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำเลที่ตั้ง การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
 3. สำรวจและสอบถามข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี รายได้หรือค่าเช่าที่ได้รับจากที่ดิน
 4. วิเคราะห์และประเมินราคา
 5. นำเสนอคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้

สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน โทร : 0 2142 2465 ถึง 67 E-mail :  pvb@treasury.go.th


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903