Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

ภาพข่าวกรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
อ่านทั้งหมด

จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา สอบราคา
อ่านทั้งหมด

ประกาศร่าง TOR
อ่านทั้งหมด

ผู้ชนะประกวดราคา
อ่านทั้งหมด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อ่านทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

หนังสือประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลสถิติ
อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข้าราชการ
อ่านทั้งหมด

พนักงานราชการ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างประจำ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านทั้งหมด

ขั้นตอนการขอรับบริการ >> ข้อมูลการขอรับบริการกรมธนารักษ์

โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 21. ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่)
พร้อมทั้งนำเอกสารมายื่นเพื่อดำเนินการดังนี้
    1.1 สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
    1.2 บัตรประจำตัวประชาชน
    1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2. เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่) ตรวจสอบหลักฐานการเช่าและให้ความยินยอม
3. ผู้เช่าที่ราชพัสดุยื่นคำขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน
4. สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติ
5. ผู้เช่าที่ราชพัสดุยื่นคำขอร้องต่อกรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่) ขออนุมัตินำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้
6. ผู้เช่ารับเงินกู้ไปดำเนินการตามโครงการ และชำระหนี้เงินกู้
7. กรมธนารักษ์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์