Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

ภาพข่าวกรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
อ่านทั้งหมด

จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา สอบราคา
อ่านทั้งหมด

ประกาศร่าง TOR
อ่านทั้งหมด

ผู้ชนะประกวดราคา
อ่านทั้งหมด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อ่านทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

หนังสือประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลสถิติ
อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข้าราชการ
อ่านทั้งหมด

พนักงานราชการ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างประจำ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านทั้งหมด

ขั้นตอนการขอรับบริการ >> ข้อมูลการขอรับบริการกรมธนารักษ์

การขอปลูกสร้าง ซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านพักอาศัยในที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เช่า 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 
  •  แบบแปลน 
  •  สัญญาเช่า 
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  • รับคำร้องพร้อมแบบแปลน 
  •  ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
  •  พิจารณาอนุมัติ
 3. ค่าใช้จ่าย 
  • ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
  • ค่าธรรมเนียมการอนุญาต 20 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์