Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

ภาพข่าวกรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
อ่านทั้งหมด

จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา สอบราคา
อ่านทั้งหมด

ประกาศร่าง TOR
อ่านทั้งหมด

ผู้ชนะประกวดราคา
อ่านทั้งหมด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อ่านทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

หนังสือประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลสถิติ
อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข้าราชการ
อ่านทั้งหมด

พนักงานราชการ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างประจำ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านทั้งหมด

ขั้นตอนการขอรับบริการ >> ข้อมูลการขอรับบริการกรมธนารักษ์

การรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครเอกสารประกอบเพื่อความสะดวกในการชำระเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้เช่า หรือ
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับล่าสุด หรือ
 • หนังสือแจ้งเตือนการชำระค่าเช่า
ขั้นตอนชำระค่าเช่า ค่าภาษี ประจำปี
 • ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุจะต้องชำระค่าเช่าพร้อมค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 • ผู้เช่าอาคารราชพัสดุจะต้องชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
 • การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี จะต้องชำระภายในกำหนดระยะเวลาที่กรมธนารักษ์แจ้งให้ทราบ
 • ในกรณีที่กำหนดการชำระเงินตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนการชำระเงินเป็นวันทำการถัดไปอีก 1 วัน
 • การชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะต้องชำระเพิ่มตามระเบียบเป็นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
 • ในปีที่สิ้นสุดอายุสัญญาเช่าในแต่ละงวด ให้ผู้เช่าที่ได้รับสัญญาเช่าแล้วนำสมุดสัญญาฉบับผู้เช่า ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนรายได้ เพื่อบันทึกการขอต่ออายุสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานด้วย
การชำระเงินกรณีที่ขอดำเนินการในที่ราชพัสดุ

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติจากกรมธนารักษ์ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมชำระเงินต่าง ๆ จะต้องดำเนินการดังนี้
 1. นำหนังสือแจ้งฉบับดังกล่าว พร้อมเงินตามจำนวนที่ต้องชำระ ไปพบเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมนารักษ์(ชั้น1) เพื่อขอชำระเงิน
 2. ลงนามในสมุดสัญญาเช่า บัตรประจำตัวผู้เช่า และใบสำคัญแสดงการเช่า โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดระยะเวลาให้มารับสัญญาเช่าให้ทราบภายหลัง
หมายเหตุ
 
ในการชำระเงินทั้ง 2 กรณี สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ออกโดยธนาคาร(แคชเชียร์เช็ค) สั่งจ่ายในนามกระทรวงการคลัง
 
การขอถอนคืนหลักประกันสัญญาเช่า
 1. นำใบเสร็จรับเงินประกันการเช่า (ต้นฉบับ) หรือเอกสารการแจ้งความกรณีใบเสร็จรับเงินประกันการเช่าต้นฉบับสูญหายไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ยื่นคำร้องขอถอนหลักประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
 4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันเวลาไปรับเงินประกันการเช่าคืนให้ทราบภายหลัง

     กรณีที่ผู้ขอถอนคืนเงินประกันสัญญาเช่าไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยแนบเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์