Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

ภาพข่าวกรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
อ่านทั้งหมด

จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา สอบราคา
อ่านทั้งหมด

ประกาศร่าง TOR
อ่านทั้งหมด

ผู้ชนะประกวดราคา
อ่านทั้งหมด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อ่านทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

หนังสือประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลสถิติ
อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข้าราชการ
อ่านทั้งหมด

พนักงานราชการ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างประจำ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านทั้งหมด

ขั้นตอนการขอรับบริการ >> ข้อมูลการขอรับบริการกรมธนารักษ์

ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ให้กระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯพ.ศ.2527 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เช่า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • แบบแปลน
  • สัญญาเช่า
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  • รับคำร้องพร้อมแบบแปลน
  • ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
  • พิจารณาอนุมัติ
 3. ค่าใช้จ่าย
  • ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
  • ค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด(ถ้ามี)
  • หลักประกันสัญญาเพื่อประกันความเสียหายร้อยละ 10 ของราคาค่าก่อสร้าง
  • ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินในระหว่างก่อสร้างอาคารเท่ากับค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์