Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข้าราชการ

ข้าราชการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (14 พ.ย. 2555)
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส และตำแหน่งเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 (14 พ.ย. 2555)
ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ที่มาจากสมาชิกคัดเลือกกันเอง ไม่เกินเจ็ดคน (31 ต.ค. 2555)
อนุญาตใหัข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2555 (24 ก.ย. 2555)
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 (21 ก.ย. 2555)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 629 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (19 ก.ย. 2555)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 627 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงการคลัง (19 ก.ย. 2555)
ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 (18 ก.ย. 2555)
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ 11 กันยายน 2555 (12 ก.ย. 2555)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3 ก.ย. 2555)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 (28 ส.ค. 2555)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 (15 ส.ค. 2555)
ด่วนที่สุด การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส และกำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 (26 ก.ค. 2555)
ด่วนที่สุด การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (12 ก.ค. 2555)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างโลหะปฏิบัติงาน (10 ก.ค. 2555)
รับสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส และเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 (6 ก.ค. 2555)
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 (4 ก.ค. 2555)
รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 (3 ก.ค. 2555)
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมธนารักษ์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 (29 มิ.ย. 2555)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 (14 มิ.ย. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!