Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ ปทุมธานีโมเดล
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 นายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนกรมธนารักษ์เข้าร่วมสัมมนาระดับชาติยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ร่วมกับเนชั่นทีวี
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 กรมธนารักษ์เข้าร่วมรับรางวัล คุณธรรม และจริยธรรมโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี 2559 โดยกรมธนารักษ์ ได้รับรางวัลส่วนราชการที่ส่งผลการประเมินมาตรฐานโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มอบหมายให้ นายอภิชา ประสงค์ธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และธรรมมภิบาล
เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับที่ปรึกษาฯ และรองอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ข้าราชการ พนักงาน ด้านบริหาร มอบกระเช้าอวยพร นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านเหรียญกษาปณ์ ณ ชั้น 3 ห้องรองอธิบดี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ข้าราชการ พนักงาน ด้านที่ราชพัสดุ มอบกระเช้าอวยพร นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านเหรียญกษาปณ์ ณ ชั้น 3 ห้องรองอธิบดี
เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มอบให้ 2559 นายอภิชา ประสงค์ธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีฐานะยากจนในเขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้รับมอบรางวัลคุุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมกองทัพเรือ
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำเเหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำเเหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการหารือแนวทางการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาด้านเหรียญ กับนายสถาพร บุญเกต นายกสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย และคณะ
เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเจรจาตกลงแก้ไขสัญญาการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2559
เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ข้าราชการ พนักงาน สายบริหาร มอบกระเช้าอวยพร นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ ณ ชั้น 3 ห้องรองอธิบดี กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ข้าราชการ พนักงาน ด้านที่ราชพัสดุ มอบกระเช้าอวยพร นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ ณ ชั้น 3 ห้องรองอธิบดี กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ข้าราชการ พนักงาน กลุ่มงานตรวจราชการ มอบกระเช้าอวยพร นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ ณ ชั้น 3 ห้องรองอธิบดี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!