Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด

ภาพข่าวจังหวัด

นางวัชรี คณานุรักษ์ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ตาก ร่วมประชุมกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กลุ่มที่ 15 , 16 และ 17 ณ รินรดา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (29 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 8 –10 กรกฎาคม 2557 นางปรานี นันทิทรรภ ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติงาน (29 ก.ค. 2557)
นางวัชรี คณานุรักษ์ ธนารักษ์พื้นที่ตาก ร่วมกับนายช่างโยธา จากกรมธนารักษ์ไปตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ฯ ในเขตพื้นที่ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในวันที่ 18 กรฏาคม 2557 (29 ก.ค. 2557)
การประชุมราคากลาง (29 ก.ค. 2557)
นายบรรจงศักดิ์ ตันบริบูรณ์ นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ประจำปี 2557 ณ สวนอำนาจ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (29 ก.ค. 2557)
วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เทียนสว่าง ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย (29 ก.ค. 2557)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ จัดแข่งขันกีฬา "ธนารักษ์สัมพันธ์" เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2557 (29 ก.ค. 2557)
นายมนตรี ลัคนากุล ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน "บสย.Orientation" ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แทนประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.) (29 ก.ค. 2557)
เข้าตรวจการจัดทำโครงการ บ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก (29 ก.ค. 2557)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางไปตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อตรวจติดตาม เร่งรัดงานยุทธศาสตร์งานภารกิจประจำ และงานด้านอื่น ๆ (28 ก.ค. 2557)
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค. 2557)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ให้บริการรับชำระเงินและจัดทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ รัฐเอื้อราษฎร์ กิจกรรมการรับรองสิทธิ์ โดยการจัดให้ผู้ถือครองเช่าที่ราชพัสดุตามที่ถือครองอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (28 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่18กรกฎาคม2557นายมนตรี ลัคนากุลรักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสันติ พรมมาสิทธิ์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน กองเทคโนโลยีสารสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและชาวบ้านกำแพงเมือง-คูเมืองเมืองอารัมย์อ.สุวรรณภูมิ รอ. (25 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายดำรง ชูทอง นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ใจอ่อน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมจัดระเบียบชายหาด ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ บริเวณหาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (25 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 นางปรานี นันทิทรรภ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง (25 ก.ค. 2557)
นายณัฐพล พรหมอริยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ผู้แทนธนารักษ์พื้นทีพังงา ร่วมกับคณะทำงานของ คสช.ในระดับจังหวัด (25 ก.ค. 2557)
แก้ไขปัญหาขยะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (25 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่18กรกฎาคม2557นายมนตรี ลัคนากุลรักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสันติ พรมมาสิทธิ์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน กองเทคโนโลยีสารสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและชาวบ้านกำแพงเมือง-คูเมืองเมืองอารัมย์อ.สุวรรณภูมิ รอ. (24 ก.ค. 2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช:ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื้องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช (24 ก.ค. 2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช : ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเรื่อง แนวทางกรปรองดองและสมานฉันเพื่อการปฎิรูปประเทศไทย ณ หอประชุมเมือง เทศบาลนครศรีธรรมราช (24 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 [791] 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!