Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มธนาคารทิสโก้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินภายใต้ชื่อโครงการ TISCO Financial Camp รุ่นที่ 10 (21 ต.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย – เยอรมัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 (13 ต.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ปีที่ 3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 (12 ต.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2559 (7 ต.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสามเณรนักเรียน ครูเจ้าหน้าที่ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา(พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 (6 ต.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 (3 ต.ค. 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่29กันยายน2559 (30 ก.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 (22 ก.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน2559 (20 ก.ย. 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 (16 ก.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 (14 ก.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 (13 ก.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 (12 ก.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 (6 ก.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 (5 ก.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 (5 ก.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้เป็นรอยยิ้มแห่งแผ่นดิน (29 ส.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้เป็นรอยยิ้มแห่งแผ่นดินและศูนย์การเรียนรู้ฯ (26 ส.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์เข้าร่วมงานนิทรรศการ ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา ๘๔ พรรษา มหาราชินี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 – 21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (23 ส.ค. 2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เหรียญที่ระลึกดอกกล้วยไม้ไทย (พิมพ์สี) ผลิตภัณฑ์ใหม่สำนักกษาปณ์ (17 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!