Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข้าราชการ

ข้าราชการ

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (12 พ.ค. 2558)
แผนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สถานที่สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (24 เม.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปก. และตำแหน่งนายช่างสำรวจปง. (20 เม.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (10 เม.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (27 มี.ค. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ปก. และตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปง. (20 มี.ค. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (12 ก.พ. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (6 ก.พ. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปก. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง. ของกรมธนารักษ์ (30 ม.ค. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (16 ม.ค. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (24 ธ.ค. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปก. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปก. นักทรัพยากรบุคคล ปก. และ เจ้าพนักงานดูเงิน ปง. (30 ก.ย. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินฯปก. จนท.จัดผลประโยชน์ปก. นักทรัพยากรบุคคลปก. และจพ.ดูเงินปง. (15 ก.ย. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (16 ก.ค. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (20 มิ.ย. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน(ปก.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ปก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) เจ้าพนักงานดูเงิน(ปง.) (13 มิ.ย. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (30 พ.ค. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัตงาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 (9 เม.ย. 2557)
เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว1759 ลว. 1 เมษายน 2557 เรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติก (9 เม.ย. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 (4 เม.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!