Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข้าราชการ

ข้าราชการ

เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ศป 0020/ว16 ลว. 31 มกราคม 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างศิลป์) (17 ก.พ. 2557)
เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ศร 0010.2/ว006 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ (จำนวน 11 อัตรา) (17 ก.พ. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 (7 ม.ค. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 (25 ธ.ค. 2556)
ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 (13 ธ.ค. 2556)
ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (11 ธ.ค. 2556)
ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 (1 พ.ย. 2556)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (24 ก.ย. 2556)
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่ีอรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 (10 พ.ค. 2556)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการประเมินบุคคลในการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (2 พ.ค. 2556)
เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ วธ 0601/381 ลว 18 เมษายน 2556 เรื่องสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ (25 เม.ย. 2556)
กค 0301/ว 281 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (11 เม.ย. 2556)
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มและธนารักษ์พื้นที่ 75 พื้นที่ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรม (ใหม่) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (9 เม.ย. 2556)
เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ กค 0618/ว 365 ลว 27 มีนาคม 2556 เรื่องกรมสรรrสามิตรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติ (5 เม.ย. 2556)
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ให้แก่ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (รองอธิบดี) อำนวยการระดับสูง และวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 (11 มี.ค. 2556)
เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ยธ 0401/483 ลว. 23 มกราคม 2556 เรื่องกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ (กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ) และตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ (ศูนย์อำนวยการบร (29 ม.ค. 2556)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 45 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 เรื่อง การคัดกรองข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน (23 ม.ค. 2556)
เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ วธ 0601/15 ลว 3 มกราคม 2556 เรื่องสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ กองกลาง และตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ กองกลาง (11 ม.ค. 2556)
เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว79 ลว 4 มกราคม 2556 เรื่องสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ปฏิบัติงานด้านวินัย) (9 ม.ค. 2556)
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 (3 ม.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!