Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด

ภาพข่าวจังหวัด

นายพรรณสฤษฏ์ เพ็งอุบล นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 11/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (14 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายพรศักดิ์ สาระบิล นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชกาแทนธนารักษ์พื้นที่นครพนม ได้ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม (14 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา (14 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยนางวัชรีย์ หนูเจริญ นายช่างสำรวจอาวุโส และนางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม... (14 ธ.ค. 2559)
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับมอบงาน งวดที่ 5 ของการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ซึ่งปรากฏว่า.. (14 ธ.ค. 2559)
วันที่13 ธันวาคม 2559 นางรัตนา สมสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คบจ.นนทบุรี ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู (14 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (14 ธ.ค. 2559)
8 – 9 ธันวาคม 2559 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน และประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และสภาพปัญหา (13 ธ.ค. 2559)
การประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6 /2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ชั้น 2 (13 ธ.ค. 2559)
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู้สู่อ่างทองสานต่อที่พ่อทำ ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (13 ธ.ค. 2559)
การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (13 ธ.ค. 2559)
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 เทศบาลนครนนทบุรี นางรัตนา สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหว (13 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 08:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลของจังหวัดพะเยา ตลอดจนปฏิญาณตนเพื่อทำความดีเพื่อแผ่นดิน (13 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่ตาก เข้าร่วมพิธี โครงการอุปสบบทเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดตาก (13 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นางนภาวรรณ นาจะหมื่น เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ได้ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ (13 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (10 ธ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) นน.238 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (9 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ได้ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (9 ธ.ค. 2559)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย (จังหวัดอ่างทอง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (9 ธ.ค. 2559)
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (9 ธ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 [455] 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!