ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1359 เนื้อที่ 0 - 3 - 21 ไร่

จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน ตำบลป่าซาง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1469 เนื้อที่ 1 - 0 - 75 ไร่

จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ ตำบลนาจักร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร.1069 เนื้อที่ 0 - 1 - 6.7 ไร่

จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ ตำบลหนองปลิง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.680 เนื้อที่ 0 - 3 - 27 ไร่

จังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อน.96 เนื้อที่ 0- 3 - 31 ไร่

     
ภาคกลาง
     
ภาคตะวันออก
     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน ตำบลชานุมาน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ.452 เนื้อที่ 1 – 3 – 0 ไร่

จังหวัดยโสธร อำเภอมหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.949 เนื้อที่ 2 - 2 - 70 ไร่

     
ภาคใต้
จังหวัดสงขลา อำเภอควนเนียง ตำบลรัตภูมิ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1178 เนื้อที่ 0 - 0– 22.3 ไร่

จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1181 เนื้อที่ 0 - 0 – 73.1 ไร่

จังหวัดตรัง อำเภอเมือง ตำบลทับเที่ยง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตง.858 เนื้อที่ 0 – 0 – 65.7 ไร่

จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร ตำบลหน้าสตน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.48 เนื้อที่ 0- 1 - 29 ไร่