ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ

     
รายงานผลการดำเนินงาน PMQA
รายงานผลการดำเนินงาน PMQA ปี 2552

รายงานผลการดำเนินงาน PMQA ปี 2553

รายงานผลการดำเนินงาน PMQA ปี 2554

รายงานผลการดำเนินงาน PMQA ปี 2555

     
การลดขั้นตอน
แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกระบวณงานบริการเพื่อประชาชนของกรมธนารักษ์

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2553

     
สรุปผลงานที่โดดเด่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รางวัลดัชนีความโป่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555

รางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2554

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รางวัลชมเชยหน่วยงานระดับกรม ประเภทวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2555

รางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพตรวจสอบในภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555

รางวัลคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ(PMQA)ประจำปี พ.ศ. 2555

รางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555

     
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลลัพธ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผลลัพธ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ผลลัพธ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

     
ข้อมูลความรู้
หนังสือเกณฑ์ปี 2550

ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการ

คู่มือกพร 2556

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2554

โปรแกรม Self Certified FL

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903