TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงสร้างและอัตรากำลังของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

แผนประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปี2561

คู่มือการบริหารความเสี่ยงสำหรับกองทุนฯ ปี 2560

แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคกก.นโยบายฯ เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ การบัญช่ี รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในฯ

ประกาศคกก.ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน

ประกาศ กค เรื่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนฯ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อที่ดิน การปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

     
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
แบบสำรวจความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบสำรวจความคาดหวัง ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โปสเตอร์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

แบบสำรวจข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

แนวทางการคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มศักยภาพ (ฉบับปรับปรุงปี 2560)

แนวทางการคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มศักยภาพ

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน

     
ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

     
เอกสารต่างๆ
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

     
การประเมินผลการดำเนินงาน
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุุนฯ ปี2562

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2562

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุุนฯ ปี2561

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุุนฯ ปี2561

     
งบการเงินของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
รับรองงบการเงินของกองทุนฯ ปี 2559

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903