TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

โครงสร้างและอัตรากำลังของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

แผนประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปี2561

คู่มือการบริหารความเสี่ยงสำหรับกองทุนฯ ปี 2560

แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคกก.นโยบายฯ เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ การบัญช่ี รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในฯ

ประกาศคกก.ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน

ประกาศ กค เรื่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนฯ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อที่ดิน การปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

     
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
แบบสำรวจความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบสำรวจความคาดหวัง ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โปสเตอร์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน (ฉบับปรับปรุงปี 2560)

แนวทางการคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มศักยภาพ (ฉบับปรับปรุงปี 2560)

แนวทางการคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มศักยภาพ

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน

     
ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

     
เอกสารต่างๆ
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

     
การประเมินผลการดำเนินงาน
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุุนฯ ปี2561

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุุนฯ ปี2561

     
งบการเงินของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
รับรองงบการเงินของกองทุนฯ ปี 2559

รับรองงบการเงินของกองทุนฯ ปี 2560

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์