TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
ข้อมูลทั่วไป
แผนประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปี2561

คู่มือการบริหารความเสี่ยงสำหรับกองทุนฯ ปี 2560

แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคกก.นโยบายฯ เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ การบัญช่ี รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในฯ

ประกาศคกก.ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน

ประกาศ กค เรื่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนฯ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อที่ดิน การปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

     
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน (ฉบับปรับปรุงปี 2560)

แนวทางการคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มศักยภาพ (ฉบับปรับปรุงปี 2560)

แนวทางการคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มศักยภาพ

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน

     
ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

     
เอกสารต่างๆ
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

     
--- UPDATED BLOG ---
สรุปรายรับ-รายจ่าย กองทุนเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
Update: 01/12/2559
17:58 น.
ภาษีทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) กับการประเมินราคาในประเทศต่างๆ
Update: 29/12/2558
14:24 น.
Aman Resort มีความก้าวหน้าแล้ว...จริงๆๆ
Update: 24/06/2558
10:56 น.
“กีฬาประเพณี 8 หน่วยงาน” ใครจำได้ยกมือขึ้น!
Update: 19/12/2557
8:44 น.
» แสดงทั้งหมด

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์