ติดต่อสอบถามและซื้อเอกสารโครงการลงทุน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1
โทร 02 298 5361, 02 278 3483