TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน จ.นนทบุรี รายนายมงคล ทองฤทธิ์

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน จ.นนทบุรี รายนางคำนึง ไทรทอง

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล จ.นนทบรี

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดอ่างทอง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อท.391

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดอ่างทอง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อท.393

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๖๐๓

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการรอใช้ราชการ 1 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล และโดยประการอื่น ของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าgovernment_service

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903