ขนาดตัวอักษร 


    
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าชมการจัดแสดง e - museum
คำชีแจ้ง โปรดทำเครื่องหมายตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 *

เพศ

 
ชาย
หญิง
2 *

อายุ

 
ต่ำกว่า 25 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55-64 ปี
65 ปี ขึ้นไป
3 * การศึกษา
 
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท หรือสูงกว่า
4 *

อาชีพ

 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
นักเรียน
นักศึกษา
อื่นๆ
5 *

ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจาก

 
เว็บไซต์ http://emuseum.treasury.go.th/th/home
เว็บไซต์ http://ecatalog.treasury.go.th/th/home/index.php
เว็บไซต์ www.treasury.go.th
เว็บไซต์ http://mof.go.th
เว็บไซต์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
6 *

ท่านเคยเข้าชมเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ บ่อยครั่งหรือไม่

 
ไม่เคยเข้าชม
เดือนละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
7 *

ท่านเคยเข้าชมเว็บไซต์ e - museum บ่อยครั้งหรือไม่

 
ไม่เคยเข้าชม
เดือนละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8 อีเมล์ (e-mail) / หมายเลขโทรศัพท์
 

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจของผู้เข้าชม e - museum ในภาพรวม
ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
1 *

ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์

2 *

ข้อมูลในเว็บไซต์มีการเรียงลำดับอย่างเป็นระบบไม่ซับซ้อน

3 *

มีระบบสืบค้นข้อมูลที่ดี

4 *

เนื้อหาและภาพประกอบที่นำเสนอมีความน่าสนใจ

5 *

ข่าวและความรู้มีความน่าสนใจ เหมาะสม

6 *

มีการนำเสนอข้อมูลทรัพย์สินที่ตรงกับความต้องการ

7 *

ข้อมูลสารสนเทศมีความสมบูรณ์ ทันสมัย เช่น ภาพทรัพย์สินจัดแสดง พิพิธภัณฑ์จำลอง มีสาระน่ารู้ เป็นต้น

8 *

ความพึงพอใจในการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเข้าชมเว็บไซต์

9 *

ระบบการจัดแสดงในเว็บไซต์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด


ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ
1

เนื้อหาที่ต้องการให้มีการนำเสนอในเว็บไซต์

 
2

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดระบุ

 


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์