ขนาดตัวอักษร 


    

แบบสำรวจความคิดเห็น ความคาดหัวงและความไม่คาดหวัง/ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์


ส่วนที่ 1 :

ข้อมูลทั่วไป


Description :

โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงในทุกคำตอบ

 
ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
 
ชาย
หญิง

อาชีพ

 
ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
อื่น ๆ

อายุ

 
20-30 ปี
31- 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา

 
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
2.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
เอกสารเผยแพร่
Internet
งานนิทรรศการ
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
รายงานประจำปี
ทีวี
หนังสือพิมพ์
อื่น ๆ โปรดระบุ
3.ท่านเคยได้รับบริการจากกรมธนารักษ์ในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
ด้านบริหารที่ราชพัสดุ
ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา
ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
ด้านอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
งานด้านอื่น ๆ โปรดระบุ

ส่วนที่ 2 :

ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อภาพรวมของกรมธนารักษ์


Description : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงในทุกคำตอบ (ตอบเฉพาะด้านที่ท่านเคยใช้บริการ)
ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่คาดหวัง
ด้านที่ราชพัสดุ
1.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ทำกิน และเสริมสร้างสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
2.ด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการตามภารกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.นำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพมาพัฒนาจัดหาประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าทรัพย์สินเพิ่ม นำส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
2.ขอคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยขน์หรือรกร้างว่างเปล่าหรือถูกบุกรุกเพือนำมาให้ราษฎรเช่าปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
3.นำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานและรองรับระบบการขนส่งของประเทศและนำไปสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ
ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
1.ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ดินรายบล็อค/รายแปลง/อาคารชุด/โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างได้สะท้องราคาตลาด และใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
2.การให้บริการข้อมูลกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ผ่าน Web-Site กรมและการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา
1.ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ได้มาตรฐานสากลด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
2.รับจ้างทำเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผลิตภัณฑ์สั่งจ้างที่มีคุณภาพ สวยงาม ราคาเหมาะสม และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
3.การจ่ายแลกและจำหน่ายเหรียญ ได้แก่
   -จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
   -จ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในวโรกาสสำคัญ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีความพร้อมในด้านสถานที่บริการรับจอง-จ่ายแลก
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญ โดยเปิดให้บริการศูนย์กระจายเหรียญในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง / ส่วนกลาง 1 แห่ง และได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกจ่ายแลก-รับคืนและขนย้ายเหรียญกษาปณ์ไปยังศูนย์กระจายเหรียญทั้ง 6 แห่ง
ด้านดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1.อนุรักษ์จัดทำทะเบียนและจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยเกิดความรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของชาติ
2.จำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์เหรียญที่ระลึก ที่มีรูปแบบหลากหลายสวยงาม ราคาเหมาะสม เพียงพอกับความต้องการ และสถานที่จำหน่ายมีความเหมาะสมไปมาสะดวก
3.เผยแพร่และจัดนิทรรศการทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยมีรูปแบบการนำเสนอ/เผยแพร่ จัดแสดง และมีเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบาย

ส่วนที่ 3 :

ข้อเสนอแนะ ในภารกิจแต่ละด้านของกรมธนารักษ์ (เฉพาะด้านที่ท่านเคยใช้บริการ)

ด้านบริหารที่ราชพัสดุ

 

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

 

ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา

 

ด้านดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

 

ส่วนที่ 4 :

ข้อมูลความพึงพอใจและความคาดหวังทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริการในภาพรวมของกรมธนารักษ์

ลำดับ คำถาม คำตอบ
5 4 3 2 1 0
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ
2.มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
3.ให้บริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม
4.เจ้าหน้าที่มีปริมาณเพียงพอกับการให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ปฏิบัติงาน)
1.การดำเนินการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
 
2.การชี้แจงข้อมูล รายละเอียด ขั้นตอนการทำงานมีความชัดเจน
3.มีการจัดบริการให้อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
1.มีความหลากหลาย สะดวกและทันสมัย
2.หนังสือราชการ/หนังสือเวียนชัดเจนและรวดเร็ว
3.โทรศัพท์ติดต่อได้ง่ายและสะดวก
4.Website/กระดานข่าวครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย
5.ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ด้านคุณภาพการให้บริการ
1.การตอบข้อหารือ/คำวินัจฉัน/อนุมัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนรวดเร็ว
2.การให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
3.การให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ สอดคล้องกับความต้องการ
4.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
5.คู่มือ/แนวทางปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงชัดเจน ครอบคลุม
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ
 
2.มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
3.ให้บริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม
4.เจ้าหน้าที่มีปริมาณเพียงพอกับการให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ปฏิบัติงาน)
1.การดำเนินการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
2.การชี้แจงข้อมูล รายละเอียด ขั้นตอนการทำงานมีความชัดเจน
3.มีการจัดบริการให้อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
1.มีความหลากหลาย สะดวกและทันสมัย
2.หนังสือราชการ/หนังสือเวียนชัดเจนและรวดเร็ว

3.โทรศัพท์ติดต่อได้ง่ายและสะดวก

4.Website/กระดานข่าวครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย
5.ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ด้านคุณภาพการให้บริการ
1.การตอบข้อหารือ/คำวินิจฉัย/อนุมัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนรวดเร็ว
2.การให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
3.การให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ สอดคล้องกับความต้องการ
4.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
5.คู่มือ/แนวทางปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงชัดเจน ครอบคลุม


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์