ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
แผนผังเว็บไซต์

 เมนูการเชื่อมโยง
   หน้าแรก
   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
   ติดต่อเรา
   ช่วยเหลือ
   web link
 เมนูหลัก
   เกี่ยวกับกรม
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ภารกิจ
   แผนยุทธศาตร์ / แผนงาน / คำรับรอง / โครงการสำคัญ
   การแบ่งส่วนราชการ
   ตราสัญลักษณ์ กรมธนารักษ์
   วัฒนธรรมองค์กร
   การบริหารราชการใสสะอาด กรมธนารักษ์
   ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรธนารักษ์
   แต่งตั้งคณะร่วมทำงานระหว่างภาครัฐและประชาชน
   คณะผู้บริหาร
   ผู้บริหารระดับสูง
   ผู้ตรวจราชการกรม
   CIO กรมธนารักษ์
   ผู้บริหารส่วนกลาง
   ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
   สายตรงอธิบดี
   กฏหมายและระเบียบ
   พระราชบัญญัติ
   กฎกระทรวงที่ราชพัสดุและเงินตรา
   ระเบียบที่ราชพัสดุและการปฏิบัติงาน
   คำสั่งเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
   หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
   ห้องสมุดกฏหมาย
   ขั้นตอนการขอรับบริการ
 เมนูที่น่าสนใจ
   งานด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
   การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์
   ประวัติความเป็นมา                  
   ภารกิจ
   เหรียญในรัชกาลปัจจุบัน
   บริการด้านเหรียญกษาปณ์
   อัตราแลกเปลี่ยนเหรียญชำรุด
   การดูเหรียญปลอม
   โรงกษาปณ์
   ประวัติความเป็นมา
   ภารกิจ
   ศูนย์การเรียนรู้
   ผลิตภัณฑ์ของสำนักกษาปณ์
   งานรับจ้างทำของ
   ติดต่อสอบถาม
   งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน             
   ประวัติความเป็นมา                    
   ภารกิจ
   ติดต่อสอบถาม

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903