ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ผู้ตรวจราชการ


  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม


นางวาสนา  ผุดผ่อง
Mrs.Wasana  Pudpong
ผู้ตรวจราชการกรม
wasanapu@treasury.go.th


นายพูลศักดิ์  จงเจริญ
Mr.Pulsak  Chongcharoen
ผู้ตรวจราชการกรม
pulsakch@treasury.go.th


นายลือชา  นิสัยกล้า
Mr.Luecha  Nisaigla
ผู้ตรวจราชการกรม
lurchani@treasury.go.th


นางวราภรณ์  เอื้ออาทร
Mrs.Waraporn  Ueaathorn
ผู้ตรวจราชการกรม
warapornue@treasury.go.th


นางบุษกร  ปราบณศักดิ์
Mrs.Bussakorn  Prabnasak
ผู้ตรวจราชการกรม
bussakornpr@gmail.com


นายวชิระ  บัวมาศ
Mr.Wachira  Buamas
ผู้ตรวจราชการกรม


นางอัญชลี  รอดผล
Mrs.Aunchalee  Rodphol
ผู้ตรวจราชการกรม
aunchaleero@hotmail.com


  
ผู้ตรวจราชการกรม


  
ผู้ตรวจราชการกรม

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์