ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ผู้ตรวจราชการ


นางวาสนา  ผุดผ่อง
Mrs.Wasana  Pudpong
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
wasanapu@treasury.go.th


  
  
ผู้ตรวจราชการกรม


  
  
ผู้ตรวจราชการกรม


นางวราภรณ์  เอื้ออาทร
Mrs.Waraporn  Ueaathorn
ผู้ตรวจราชการกรม
warapornue@treasury.go.th


นายวชิระ  บัวมาศ
Mr.Wachira  Buamas
ผู้ตรวจราชการกรม


นางอัญชลี  รอดผล
Mrs.Aunchalee  Rodphol
ผู้ตรวจราชการกรม
aunchaleero@hotmail.com


นายทวีชัย  ลิยี่เก
Mr.Thaweechai  Liyeege
ผู้ตรวจราชการกรม
taweechai16@gmail.com


นายเกษมภูมิ  วีรสมัย
Mr.Kasaembhum  Verasmai
ผู้ตรวจราชการกรม
Kasaembhumve@treasury.go.th


นายประมาณ  เปลี่ยนสมัย
Mr.Praman  Pleansamai
ผู้ตรวจราชการกรม
pramanpl@hotmail.com

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903