ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ผู้บริหารสำนักงาน


นายวชิระ  บัวมาศ
Mr.Wachira  Buamas
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
wachirabu@treasury.go.thนางเมธาวี   ท้วมจันทร์
Mrs.Methavee  Tuamjun
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
mathaveetu@treasury.go.thนายอัฐวุฒิ   สพันธุพงษ์
Mr.Attavut  Spuntupongse
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
attavutsp@treasury.go.thนายฤชา  วราทร
Mr.Ruecha   Varatorn
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ruechava@treasury.go.thนายอภิลาภ  เฮงประเสริฐ
Mr.Apilarp  Hengprasert
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
apilarphe@treasury.go.thนายพรชัย  ควรประเสริฐ
Mr.Pornchai  Kuanprasert
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
pornchaiku@treasury.go.thนายอรุณชัย  ภัทรานนท์
Mr.Aroonchai  Phattranont
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
aroonchaiph@treasury.go.thนางอัญชลี  แก้วประดับ
Mrs. Anchalee  Keopradub
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
anchaleeke@treasury.go.thนายสำราญ  เมืองนิล
Mr.Samran  Muangnin
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์
samranmu@treasury.go.thนางสาวกาญจนา  ศรีธนางกูล
MissKanchana  Srithanangkool
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
kanchanasr@treasury.go.thนางเมทินี  แก้วมานพ
Mrs.Methinee  Kaewmanop
ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา
methineeka@treasury.go.thนางวิไลรัตน์  อักษรพันธ์
Mrs.Wilairat  Aksornpan
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
wilairatak@hotmail.comนายคณาวุฒิ  สิติธีรพันธุ์
Mr.Kanawut  Sititeerapan
ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
kanawutsi@treasury.go.thนายสมมาตร  มณีหยัน
Mr.Sommart  Maneeyan
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
rtsat@treasury.go.thนายธำรงค์  ทองตัน
Mr.Tamrong  Tongtan
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
tamrongto@treasury.go.thนายฐนัญพงษ์  สุขสมศักดิ์
Mr. Tananpong   Suksomsak
ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
modx2021@gmail.comนางสาวสุภัทรา  ส่องประทีป
MissSupattra  Songprateep
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
supattra0908@gmail.comนายบุญชอบ   วิเศษปรีชา
Mr.Boonchob  Wisaspricha
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุนางสาวชวนพิศ  ทองใบ
MissChuanpis  Thongbai
ผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 1
chuanpisth@treasury.go.thนางสาววณิษา  ปัตพิบูลย์
MissVanisa  Patptbul
ผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 2
vanisapa@treasury.go.thนางสาวรัศมี  อริยะสุนทร
MissRasamee  Ariyasunthorn
เลขานุการกรม
rasameear@treasury.go.th


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903