ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่


นายอาดุลย์  จูเมฆา
Mr.Ardoon  Joomeka
ธนารักษ์พื้นที่กระบี่
ubdulna@gmail.comนายสุรัตน์  นุ้ยป้อม
Mr.Surat  Nuipom
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
Suratnu10@gmail.com  
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร


นางสาวเบญจรัตน์  รัชฎามาศ
MissBenjarat  Ratchadamat
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
benjarat2505@gmail.comนางสาวพินสิริ  เพียรธันยการกุล
MissPinsiri   Pientanyakankul
ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
pinsiripi@treasury.go.thนางธมลวรรณ  รัตติรุจิเศวต
Mrs.Thamonwan  Rattirujisawet
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรานายพรชัย  พงษ์ภู่
Mr.Pornchai  Phongphoo
ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
pornchaiph@treasury.go.thนางวัชรีย์  รวีกานต์
Mrs.Watcharee  Raweekarn
ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
watchareera@treasury.go.thนางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ
Mrs.Naowarat   Boonwanno
ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
Naowaratbo@treasury.go.thนายถกล  ย่องหิ้น
Mr.takon  yonghin
ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
takonyo@treasury.go.thนายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์
Mr.Montree  Boonyapongphun
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
montree_bo@hotmail.comนายอรรถพล  คนเพียร
Mr.Auttaphon  Konpien
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
liver_ger1@hotmail.comนางสาวเสาวคนธ์  หนูทอง
MissSawvakon  Nuthong
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
Sawvakonu@treasury.go.thนางสาวทรรศน์พรรณ  เจริญกิจ
MissThassapan  Charoenkit
ธนารักษ์พื้นที่ตราด
thassapanch@treasury.go.thนายเตชวิทย์  ทุ้ยแป
Mr.Techawit  Tuipae
ธนารักษ์พื้นที่ตาก
techawit1978@gmail.comนายทิติพงษ์  ภู่เกษมวรางกูร
Mr.Tithiphong  Pukasemvarangkoon
ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
tithiphongpu@hotmail.co.thนายมนัส  ใจสอาด
Mr.Manas  Jaisa-ard
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐมนายธนพร  พรหมพันธุ์
Mr.Tanaporn  Prompun
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
leg@treasury.go.thนายศุภชัย  ตั้งวัฒนากร
Mr.Supachai  Tangwattanakorn
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมานายธีรพงค์  สุขช่วย
Mr.Thirapong  Sukchuy
ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
thirapong16@hotmail.comนายวิรัช  เกตุนวม
Mr.VIRAT  KETNUAM
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
VIRRTKE@hotmail.co.thนายอังกูร  บัวศรี
Mr.Angkul  Buasri
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
angkulbu@treasury.go.thนายสามารถ  เมืองเงิน
Mr.Samart  Muangngean
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
samart.muangngoen@gmail.comนายรังษี  นาหิรัญ
Mr.Rangsri  Nahirun
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
rangsrina@treasury.go.thนางประพิมภรณ์  ตันเจริญ
Mrs.Prapimporn  Tancharoen
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
prapim.mue63@gmail.com  
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์นายสมจิตร์  ทองบริสุทธิ์
Mr.Somjit  Tongborisut
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
nongtal4741@gmail.comนายศุภโชค  บัวทอง
Mr.Suppachok  Buathong
ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
rtpkk@treasury.go.thนางสาวนฤภร  มุขแจ้ง
MissNarouporn  Mookjang
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
naroupornmo@treasury.go.thนายวาสิทธิ์  นนทสิน
Mr.Wasit  Nontasin
ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
wasitno@treasury.go.thนางวิสากร   สุขช่วย
Mrs.Visakorn   Sukchuy
ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยานายถาวร  บุญพุฒ
Mr.Thaworn  Boonput
ธนารักษ์พื้นที่พังงา
jixsawthai@gmail.comนางสาวพัชรินทร์  ทิพยพลาติกุล
MissPatcharine  Tippayapalatikul
ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
patcharineti@treasury.go.thนายนิพนธ์  เลิศล้ำ
Mr.Nipon  Lertlum
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
niponnavy@hotmail.co.thนายสุรัตน์    หอมทวี
Mr.Surat  Homtavee
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลกนางสาวขนิษฐา  สมหวัง
MissKANIDTHA   SOMWUNG
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ksomwung@yahoo.comนายวิสาล  ทาจวง
Mr.Visan  Tajougn
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
visanta@treasury.go.thนายสำเริง  งามวงศ์
Mr.Samroeng  Ngamwong
ธนารักษ์พื้นที่แพร่
samroengng@treasury.go.thนายสุนทร  คำยวง
Mr.Soonthon  Kamyoung
ธนารักษ์พื้นที่พะเยานางปรีดา  ทวีวงษ์
Mrs.Preeda  Thaweewong
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
rtran@treasury.go.thธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม


นางสาวกัญญา  ไชยพิมูล
MissKanya  Chaipimool
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
kanyach@treasury.go.thนางสาวจันทร์สม  เป็นตาธรรม
MissChansom  Pentatham
ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอนนายสาธิต  บุญแล
Mr.Satid  Boonlae
ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
satidbo@treasury.go.thธนารักษ์พื้นที่ยโสธร


นายสมชาย  จิรัตติกานนท์
Mr.Somchay  Jirattikhanon
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
Somchayji@treasury.go.thนายเชษฐา  กาญจนไพบูลย์
Mr.Chetta  Kanjanapibool
ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
chet3579@yahoo.co.thนางอารี  งามศิริอุดม
Mrs.AREE   NGAMSIRI-UDOM
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
aree_4414@hotmail.comนายนิพล  อนุราช
Mr.Nipon  Anurach
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีนางสาวรุ่งรัตน์  คุ้มทรัพย์
MissRungrat  Kumsup
ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
rungrat2515@hotmail.comนางกนิษฐา  ทะมา
Mrs.Kanidtha  Tama
ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
kanidthata@gmail.comนางสาวจารุวรรณ  สิริสว่างเมฆ
MissJaruwan  Sirisawangmek
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
jaruwansi@treasury.go.thนางสาววิชาดา  จุ่นบุญ
MissVichada  Junbun
ธนารักษ์พื้นที่เลย
rtlpn@treasury.go.thนายไสว  สะอาด
Mr.Sawai  Sa-ard
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
sawaisa@treasury.co.thธนารักษ์พื้นที่สกลนคร


นายนิวัฒน์  นันทคีรี
Mr.NIWAT   NANTHAKERE
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
niwatna12@hotmail.comนางสุนันทา  สกุลสันติ์
Mrs.Sunanta  Sakulsan
ธนารักษ์พื้นที่สตูลนายปั้น  เปล่งผิว
Mr.pun  plengpiw
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการนางสาวศุลีพร  เพิ่มพูล
MissSuleeporn  Permpool
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
son_sule2507@hotmail.co.thนางสาวสมใจ  สาริกะพันธ์
MissSomjai  Sarikaphan
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว


นายนวพงษ์  ฟองสุวรรณ
Mr.Navapong  Fongsuvun
ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
navapongfo@treasury.go.thนางสาวนรนุช  เดชพิชัย
MissNoranuch  Dechphichai
ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
noranuch@hotmail.comนายกฤษดา  ระวีเผ่าพงษ์
Mr.Kritsada  Raveepowpong
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
Kritsadara@treasury.go.thนางยุพิน  จงจัดกลาง
Mrs.Yupin  Chongchadklang
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
yupinch@treasury.go.thนายจงภัก  ใจดี
Mr.Jongphak  Jaidee
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีนางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย
Mrs.Pooncharat  Sinsakchai
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
pooncharatsi@treasury.go.thนายเกริกชัย  พรหมดวง
Mr.kreakchai  phromduang
ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
Kroekchaiph@treasury.go.th  
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูนางอรทัย  จงเจริญ
Mrs.Orathai  Chongcharoen
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
orathaich@treasury.go.thนายสุชาติ   ชัยจิตร์
Mr.Suchat  Chaijit
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีนางไพบูลย์  พจนรุ่งวกุล
Mrs.PHAIBOON  POTCHANARUNGVAKUL
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
phaiboon2551@hotmail.comนายสายัญ  โชติกรณ์
Mr.Sayan  Chotikorn
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
Sayanch_7916@hotmail.comนายไพโรจน์  คุ้มทรง
Mr.Pairoje  Kumsong
ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
pairojeku@treasury.go.thนางสาวพัณพิณกัญจน์  ศกุนตะมาลิก
MissPanpinkan  Sakuntamalik
ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
panpinkansa@hotmail.com


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903