TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมวันทำความสะอาด(Big Cleaning Day)บริเวณสำนนักงานธนารักษ์พื้นฯ (26 มีนาคม 2562)
วันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยจัดกิจกรรม (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 มีนาคม 2562)
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 มีนาคม 2562)
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) (26 มีนาคม 2562)
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ดอยขะม้อ (25 มีนาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... (25 มีนาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีได้จัดประชุมอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร์ เป็นประ (25 มีนาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมกลุ่มคลัสเตอร์ที่ 15 ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ (25 มีนาคม 2562)
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดสำนักงาน (Big Cleaning Day) (25 มีนาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามและเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ,8, 15 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม ได้มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุแปลง ส.มค 1290 (22 มีนาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายเกษมภูมิ วีรสมัย ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุุดท้าย (Big Day) ให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. ณ สนามชัย (22 มีนาคม 2562)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.24(บางส่วน)ให้แก่ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม (22 มีนาคม 2562)
เมื่อจันทร์วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖2 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสงคราม (22 มีนาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นาย ไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”ประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ (21 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มีนาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) (21 มีนาคม 2562)
กิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวมุกดาหารไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (21 มีนาคม 2562)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ (21 มีนาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 ณ โรง (21 มีนาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัด) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทสรังสี (20 มีนาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903