TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 14พฤศจิกายน 2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์“ร่วมออกหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน”ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ หมู่ที่ 1 ต.น้าหนาว อ.น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ (15 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 (15 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ (15 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมขุนเทพสมบัติ (15 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (15 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่ตลาดท่าขอนหว้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ในโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (15 พฤศจิกายน 2562)
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชร (15 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
วันอังคารที่12พฤศจิกายน2562เวลา10.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่8/2562ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังชั้น1ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (14 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน2562นายณรงค์ศักดิ์ไชยปัญญานายช่างสำรวจอาวุโสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการจังหวัด (14 พฤศจิกายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด (14 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.2736 เพื่อดำเนินงานตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน มค.24 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส สุวรรณกาโล ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดถนนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแกดำ (14 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903