TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมธนารักษ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมธนารักษ์

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ดาวน์โหลด 543 ครั้ง
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 270/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2542
ดาวน์โหลด 288 ครั้ง
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 435/2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมธนารักษ์
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับ 2) พ.ศ.2546
ดาวน์โหลด 645 ครั้ง
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู พ.ศ.2551
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด 389 ครั้ง
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารกรมธนารักษ์
ดาวน์โหลด 415 ครั้ง
โปสเตอร์รณรงค์สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
เว็บไซต์สำนักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903