TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
นายอภิชา ประสงค์ธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญัญัติการประเมิณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กองทัพเรือและสำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมหารือซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการรับ-ส่งเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 28/2560 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วม แนวทางดำเนินการเป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีสถานะที่ดินราชพัสดุ
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมสัมนา นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิษัติราชการของกรมธนารักษ์(มาตรา44)
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 27/2560 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมธนารักษ์ ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพุทธินันท์ บุญทองงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ใน รายการ กบนอกกะลา ในประเด็น เหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ สำนักงาน กสทช เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอินเตอร์ประจำโรงเรียน
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ณ วัดไตรมิตรวราราม วรวิหาร
เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างกรอบแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือ กรณี รายการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการการอบรมหลักสูตร Singapore-Thailand Leader Ship Development

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์