TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ให้กับ นายจิตร เสียงกองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลและ (25 เมษายน 2562)
วันที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2562 (25 เมษายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายอาทร ยงกิตติธรากุล รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เมษายน 2562)
เมื่อวีนพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้รอยเอ็ด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดฯ (25 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมวางพวงมาลารัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี (25 เมษายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 (25 เมษายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (25 เมษายน 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา (25 เมษายน 2562)
วันที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 (25 เมษายน 2562)
วันที่ 24 เมษายน 2562 นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/62 ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พช (25 เมษายน 2562)
วันที่ 25 เมษายน 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562 (25 เมษายน 2562)
นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เมษายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (25 เมษายน 2562)
นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (25 เมษายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง พร้อมข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดป่าโมกวรวิหาร (25 เมษายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09..30 น.นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เข้าร่วมงานการจัดแถลงข่าวเศรษฐกิจปี พ.ศ.2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฯ (25 เมษายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (25 เมษายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จังหวัดยโสธร ครั้งที่1 (25 เมษายน 2562)
ในวันที่ 25 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (25 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ (24 เมษายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903