TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 16 - 17กรกฎาคม 2562 นายชาญชัย ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าวัดทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (18 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วัน (18 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา (18 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562 (18 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2562 (18 กรกฎาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรส่งเสด็จ (โปรดพุทธมารดา สู่ดาวดึงส์) เนื่องในวันเข้าพรรษา (18 กรกฎาคม 2562)
การเสวนาแสดงศักยภาพและพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (18 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2562 (18 กรกฎาคม 2562)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวพินิดา กลั่นกลาย เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18 กรกฎาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร้องเรียน รายนายวิรัช จันทร์เทศ ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (18 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดสิงห์บุรี ฯ (18 กรกฎาคม 2562)
วันอังคารที่16กรกฎาคม2562นายเสรี พงษ์เพียร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา (18 กรกฎาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ปฏิบัติภารกิจ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ณ วัดกลาง(พระอารามหลวง) (16 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินประจำจังหวัดอุทัยธานี (15 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการต่างๆ (15 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาของจังหวัดนครนายก เพื่อควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กันและมีจำนวนนักเรียนน้อยฯ (15 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2562เวลา15.00น.นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณห้องประชุม3 ศาลากลางจังหวัด (15 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562 ฯ (14 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการต่างๆ (13 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ณ ศาลาทับทิมสยาม (12 กรกฎาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903