TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ขอเชิญเที่ยวบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (21 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (21 กุมภาพันธ์ 2562)
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่พิจิตร ได้ลงพื้นที่ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดกำแพงดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงดิน (21 กุมภาพันธ์ 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าหลาว ชายหาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (21 กุมภาพันธ์ 2562)
วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ณ วัดโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี (21 กุมภาพันธ์ 2562)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ได้เข้าร่วมอบรมการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 (21 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 (20 กุมภาพันธ์ 2562)
19ก.พ.62 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องในวันมาฆบูชา (20 กุมภาพันธ์ 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ (20 กุมภาพันธ์ 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท (20 กุมภาพันธ์ 2562)
นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (20 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาจังหวัดพิจิตร (20 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง.. (20 กุมภาพันธ์ 2562)
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ (20 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ ตลาดประชารัฐ ริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (20 กุมภาพันธ์ 2562)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (20 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบของรางวัลงาน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขัน (20 กุมภาพันธ์ 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (19 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง (19 กุมภาพันธ์ 2562)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกรมธนารักษ์ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 กุมภาพันธ์ 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903