TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ ๑๖- ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก พร้อมด้วย นายมานิตย์ มานนท์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล นายอาจอง สุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ลงพื้นที่ (18 กันยายน 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์ พื้นที่ตาก ได้มอบหมายให้ นางฐิติรัตน์ ผิวพรรณ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหา (18 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมพบสื่อมวลชน แถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริห (18 กันยายน 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ได้มอบเงินสดจำนวนเงิน 10,500 บาท และมอบสิ่งของบริจาคจำนวน 105 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลฯ (18 กันยายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ แปลง จบ.5 และ แปลง จบ.66 (18 กันยายน 2562)
วันศุกร์ที่13กันยายน2562เวลา13.30น.นายณรงค์ศักดิ์ ไชยปัญญา นายช่างสำรวจอาวุโสพร้อมด้วยนางสาวสุุกานดา รุ่งนาค เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงการประกอบธุรกิจโรงแรมฯ (17 กันยายน 2562)
วันอังคารที่17กันยายน2562เวลา09.30.น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่12/2562 ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (17 กันยายน 2562)
วันที่ 16 กันยายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “รู้กฎหมาย ใช้ที่ราช (พัสดุ) ลดผิดพลาด โดย คบจ." (17 กันยายน 2562)
วันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “รู้กฎหมาย ใช้ที่ราช (พัสดุ) ลดผิดพลาด โดย คบจ.” (17 กันยายน 2562)
วันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ณ ศาลาทับทิมสยาม (17 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 13-15 ก.ย.25625 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง เมืองนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (16 กันยายน 2562)
มื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาทำบุญ” เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกันยายน 2562 (16 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้ร่วมพิธีเปิดงานวันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 (16 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินที่อยู่ในความครอบครองและใช้ประโยชน์ของหน่วยทหาร บริเวณเกาะกูด และเกาะช้าง (16 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีที่ได้จัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง ส่งป๋าเชษฐ์" เนื่องในโอกาสเกษียญอายุราชการ ณ.สะพานใหม่เลียบชายทะเลชลมารค์วิถีเฉลิมพระเกียรติ (16 กันยายน 2562)
ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) (16 กันยายน 2562)
วันพุธที่ 11 กันยายน ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีย้ายศาลพระพรหมและตั้งศาลพระภูมิ (13 กันยายน 2562)
วันอังคารที่ 10 กันยายน ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยนางสาวใกล้รุ่ง อื้อสกุล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เดินทางไปศาลจังหวัดสว่างแดนดิน (13 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2562 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ณ บึงตะเคร็ง ม.12 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (13 กันยายน 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วม “กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดชัยนาท” (13 กันยายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999