TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> แผนยุทธศาตร์ / แผนงาน / โครงการสำคัญ
แผนยุทธศาตร์ / แผนงาน / โครงการสำคัญ

หมวดย่อย
   แผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์
   รายงานประจำปี กรมธนารักษ์
   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
   คำรับรองปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
   คำรับรองปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (ระดับรองอธิบดี)
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
รองอธิบดีด้านบริหาร
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ประจำเดือนตุลาคม 2559
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ประจำเดือนธันวาคม 2559
ประจำเดือนมกราคม 2560
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประจำเดือนมีนาคม 2560
ประจำเดือนเมษายน 2560

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903