TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> แผนยุทธศาตร์ / แผนงาน / โครงการสำคัญ
แผนยุทธศาตร์ / แผนงาน / โครงการสำคัญ

หมวดย่อย
   แผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์
   รายงานประจำปี กรมธนารักษ์
   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
   คำรับรองปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
   คำรับรองปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (ระดับรองอธิบดี)
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลากรกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการกำหนดตำแหน่ง
แผนฝึกอบรม
แผนงานโครงการฝึกอบรม
คำรับรอง
หลักเกณฑ์ อ.ก.พ.กรม ของ ชพ
หลักเกณฑ์ อ.ก.พ.กรม ของ ชก
รายงานผล pmqa หมวด 5
ปีงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ติดตามผล 6 เดือน
รายงานผลปี 61
ปีงบประมาณ 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานประจำปี 2561
แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903