TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> เกี่ยวกับเงินตรา
เกี่ยวกับเงินตรา

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2526
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2529
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2549

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903