TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 683/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมทั้งการกำหนดความหมายและเวลาให้ผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตร
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 559/2560 ลว. 11 ต.ค. 60 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการท่าเรือเชิงพาณิชย์ กรณีเปิดประมูลให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการ
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0316/ว7 ลว. 16 ม.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าเช่าฯ ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 720-723/2559 ลว.27 ธ.ค. 59
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 720/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 59 (ยกเลิก)
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 721/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าเสื่อม ค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าปรับ และค่าเสียหาย สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 59
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 722/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศรับฟังความคิดเห็นเมื่อมีการปลูกสร้างอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 59
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 723/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิการเช่า การกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียน และการจัดให้ผู้เช่าช่วงเช่าเมื่อมีการนำที่ราชพัสดุไปให้เช่าช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 59
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 247/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียม กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและนำที่ราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วง
คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 107/2559 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุในการจัดทำสาธารณูปโภค สั่ง ณ วันที่ 11 มี.ค. พ.ศ. 2559
คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ยกเลิก)
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 297/ 2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าเสื่อม การชดเชย ค่าทดแทน ค่าปรับ และค่าเสียหาย (ยกเลิก)
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 298/ 2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็น เมื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า (ยกเลิก)
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 299/ 2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิการเช่า การกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนและการจัดให้ผู้เช่าช่วงเช่าเมื่อมีการนำที่ราชพัสดุไปให้เช่าช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาต
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 300/ 2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง การกำหนดความหมายของการทำไร่ ทำนา ปลูกพืชสวน พืชผัก เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร รวมทั้งกำหนดเวลาให้ผลผลิตของพืชสวน (ยกเลิก)

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903