TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดกฎหมาย

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 296/2553
คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 203/2547 (ยกเลิกแล้ว)
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 (ยกเลิกแล้ว)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 187-2550 เรื่องสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินซึ่งเคยเป็นสถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนบ้านด่าน
คำสั่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่ต้องออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง
คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 297/2553
การเผยแพร่หนังสือการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันในกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903