TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำ
ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (8 พฤษภาคม 2562)
ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลว. 12 มิถุนายน 2556 (14 มิถุนายน 2556)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 253 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (4 เมษายน 2556)
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (14 ธันวาคม 2555)
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 (14 ธันวาคม 2555)
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (12 ธันวาคม 2555)
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 (15 พฤศจิกายน 2555)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 155 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (16 ตุลาคม 2555)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 703 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (12 ตุลาคม 2555)
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 3 คุลาคม 2555 (8 ตุลาคม 2555)
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 (20 กันยายน 2555)
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 (18 กันยายน 2555)
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (24 สิงหาคม 2555)
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (23 สิงหาคม 2555)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 201 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (11 เมษายน 2555)

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903