TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ นายยุทธนา หยิมการุณ
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2562 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ นายอำนวย ปรีมนวงศ์
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562
ชื่อ นายพชร นามสกุล อนันตศิลป์
วันที่เริ่ม 28 พ.ค. 2560 วันที่สิ้นสุด 28 ก.ย. 2561
ชื่อ นายจักรกฤศฏิ์ นามสกุล พาราพันธกุล
วันที่เริ่ม 22 ม.ค. 2558 วันที่สิ้นสุด 28 พ.ค. 2560
ชื่อ ดร.นริศ นามสกุล ชัยสูตร
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2554 วันที่สิ้นสุด 21 ม.ค. 2558
ชื่อ วินัย นามสกุล วิทวัสการเวช
วันที่เริ่มต้น 1 ต.ค. 2553 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2554
ชื่อ เทวัญ นามสกุล วิชิตะกุล
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2551 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2553
ชื่อ พันธ์ทิพย์ นามสกุล สุรทิณฑ์
วันที่เริ่ม 24 ม.ค. 2550 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2551
ชื่อ นายวิสุทธิ์ นามสกุล ศรีสุพรรณ
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2546 วันที่สิ้นสุด 23 ม.ค. 2550
ชื่อ นายวีระชัย นามสกุล ตันติกุล
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2545 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2546
ชื่อ นายวิสุทธิ์ นามสกุล มนตริวัต
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2543 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2545
ชื่อ นายมานิต นามสกุล วิทยาเต็ม
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2541 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2543
ชื่อ นายปรีดี นามสกุล บุญยัง
วันที่เริ่ม 29 ส.ค. 2540 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2541
ชื่อ ร.อ.สุชาติ นามสกุล เชาว์วิศิษฐ
วันที่เริ่ม 29 ธ.ค. 2539 วันที่สิ้นสุด 28 ส.ค. 2540
ชื่อ นายนิพัทธ นามสกุล พุกกะณะสุต
วันที่เริ่ม 7 ก.ค. 2535 วันที่สิ้นสุด 28 ธ.ค. 2539
ชื่อ นายมนัส นามสกุล ลีวีระพันธุ์
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2532 วันที่สิ้นสุด 6 ก.ย. 2535
ชื่อ นายประสิทธิ์ นามสกุล รัตนเสถียร
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2531 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2532
ชื่อ นายไพจิตร นามสกุล โรจนวานิช
วันที่เริ่ม 19 ม.ค. 2531 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2531
ชื่อ นายไกรศรี นามสกุล จาติกวณิช
ชื่อ นายอรัญ นามสกุล ธรรมโน
วันที่เริ่ม 1 ต.ค. 2528 วันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2529

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903