TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เมษายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (10 เมษายน 2562)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (10 เมษายน 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เมษายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จำนวน 2 หลัง (2 เมษายน 2562)
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 เมษายน 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 เมษายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มีนาคม 2562)
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2562 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม (29 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มีนาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi (27 มีนาคม 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม (27 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มีนาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มีนาคม 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding) (20 มีนาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มีนาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มีนาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มีนาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903