TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มีนาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มีนาคม 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding) (20 มีนาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มีนาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มีนาคม 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มีนาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มีนาคม 2562)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ี่ 2/2562 การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี ตามประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (7 มีนาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้อมยามสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย(หลังใหม่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (7 มีนาคม 2562)
ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 462 รายการ (6 มีนาคม 2562)
ตารางวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รถตู้) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร (6 มีนาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง (6 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านพักข้าราชการธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (6 มีนาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติงานดวงตราพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มีนาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อดูดควันในโรงอาหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 กุมภาพันธ์ 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903