TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กสำหรับวางวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบนสายพาน ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พฤษภาคม 2562)
ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 (กรณีซื้อเอกสารข้อเสนอต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/นิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ด้วย) (17 พฤษภาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พฤษภาคม 2562)
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4911 โฉนดที่ดินเลขที่ 233813 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 0-2-84.3 ไร่ (16 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคาราสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา (15 พฤษภาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ Buliding Information Modeling (BIM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พฤษภาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเวทีสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พฤษภาคม 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พฤษภาคม 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พฤษภาคม 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี) (30 เมษายน 2562)
ประกวดราคาซื้อชั้นวางอะไหล่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 เมษายน 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยแนวราบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 เมษายน 2562)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 เมษายน 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (29 เมษายน 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดลิ่มโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 เมษายน 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903