TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา
ผู้ชนะประกวดราคา

ซื้อรถยก (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ยกได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกห้องทำงาน (22 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้นวัตกรรมของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปากกาหมึกเจล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขอใช้ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มกราคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดฯ (e-bidding) (16 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 91) สำหรับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ยวล - 294 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์บรรทุกเล็ก พร้อมพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 รวม 5 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการจัดโครงการอบรมสัมนาเครือข่ายนายช่างสำรวจทั่วประเทศ หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการบรูณาการและพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร (Enterprise Architecture) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัด "กิจกรรมธนารักษ์ร่วมใจลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเหรียญกษาปณ์" โดยวิธีคัดเลือก (11 มกราคม 2562)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มกราคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มกราคม 2562)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญและอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (8 มกราคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903