TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (28 ธันวาคม 2561)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (28 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 กันยายน 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเปิดประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐ ภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.452 (20 สิงหาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์คัดแยกเหรียญกษาปณ์ (22 มิถุนายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิถุนายน 2561)
กฎกระทรวงกำหนดวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เมษายน 2561)
กฎกระทรวงผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (5 กุมภาพันธ์ 2561)
กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐ (5 กุมภาพันธ์ 2561)
กฎกระทรวงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (5 กุมภาพันธ์ 2561)
กฎกระทรวงหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ (5 กุมภาพันธ์ 2561)
กฎกระทรวงค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (5 กุมภาพันธ์ 2561)
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (5 กุมภาพันธ์ 2561)
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุน (5 กุมภาพันธ์ 2561)
กฎกระทรวงวงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ (5 กุมภาพันธ์ 2561)
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง (2 ตุลาคม 2560)
Workflow 4 วิธี (2 ตุลาคม 2560)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (2 ตุลาคม 2560)
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (2 ตุลาคม 2560)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ (2 ตุลาคม 2560)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903