TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข้อมูลการขอรับบริการกรมธนารักษ์
ข้อมูลการขอรับบริการกรมธนารักษ์

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2
การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ค้ำประกันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผู้เช่าหรือบุคคลภายนอก สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือนำบ้านพักอาศัยไปจัดหาประโยชน์โดยให้บุคคลภายนอก ใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
การขอปลูกสร้าง ซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านพักอาศัยในที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ให้กระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯพ.ศ.2527 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527 ข้อ 38 เช่น การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ขอคัดสำเนา ออกหนังสือรับรอง หรือการอนุญาตให้ขาย จำนอง ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
การรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
วิธีการสั่งจ้างทำเหรียญ สำนักกษาปณ์
การติดต่อขอใช้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา
การติดต่อขอใช้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา

หน้า : [1]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903