TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (23 ตุลาคม 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ (23 ตุลาคม 2562)
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กล่าวคำปฏิญาณตน โดยนางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (23 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่บริเวณบ้านพัก (22 ตุลาคม 2562)
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ) จังหวัดสุพรรณบุรี (22 ตุลาคม 2562)
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (22 ตุลาคม 2562)
นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2562 (22 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและบริเวณโดยรอบ (22 ตุลาคม 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ (22 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงของแปลงที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๖๖๑ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (22 ตุลาคม 2562)
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2562 (22 ตุลาคม 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563 (22 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ส่วนราชการที่ตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลางเพื่อน้อมรำลึก (22 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2562 ณ วัดหนองตาฉาว ตำบลเข้ากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมงานเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย (21 ตุลาคม 2562)
การจัดงานวันน้อมรำลึก “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ร่วมประชุมคณะทำงานช่วยตรวจสอบสภาพและพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ (21 ตุลาคม 2562)
วันนี้ (๒๑ ต.ค.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา โดยมีวาระรับทราบเรื่องการพิจารณากำหนดราคาประเมินฯ (21 ตุลาคม 2562)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า (21 ตุลาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903