TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข้าราชการ
ข้าราชการ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (14 พฤศจิกายน 2555)
ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ที่มาจากสมาชิกคัดเลือกกันเอง ไม่เกินเจ็ดคน (31 ตุลาคม 2555)
อนุญาตใหัข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2555 (24 กันยายน 2555)
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 (21 กันยายน 2555)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 629 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (19 กันยายน 2555)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 627 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงการคลัง (19 กันยายน 2555)
ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 (18 กันยายน 2555)
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ 11 กันยายน 2555 (12 กันยายน 2555)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3 กันยายน 2555)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 (28 สิงหาคม 2555)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 (15 สิงหาคม 2555)
ด่วนที่สุด การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส และกำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 (26 กรกฎาคม 2555)
ด่วนที่สุด การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (12 กรกฎาคม 2555)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างโลหะปฏิบัติงาน (10 กรกฎาคม 2555)
รับสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส และเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 (6 กรกฎาคม 2555)
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 (4 กรกฎาคม 2555)
รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 (3 กรกฎาคม 2555)
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมธนารักษ์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 (29 มิถุนายน 2555)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 (14 มิถุนายน 2555)
การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา เพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 (20 เมษายน 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903