TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ปฏิบัติภาระกิจดังนี้ (1) ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 3/2562 (2) ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์(คบจ)ครั้งที่ 8/2562 (28 สิงหาคม 2562)
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายชาญชัย ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (27 สิงหาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ลงตรวจพื้นที่โครงการสำคัญ (27 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมติดตามตัวชี้วัดและถ่ายทอดความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (27 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมภายในหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม เพื่อรายงานและติดตามเร่งรัดผลการปฎิบัติงานในรอบ 11 เดือน (27 สิงหาคม 2562)
นายทนญไชย เพ็ชร์ศรี นายช่างสำรวจอาวุโส ได้ทำการสอบเขตรังวัด ที่ราชพัสดุแปลง สส 24 (บางส่วน) ราย สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 7 (27 สิงหาคม 2562)
ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร (27 สิงหาคม 2562)
วันอังคารที่27สิงหาคม2562เวลา13.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ชั้น 2 (27 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ อำเภอประโคนชัย ออกเร่งรัดจัดเก็บเงินประกันอัคคีภัยอาคาร และพบปะเยี่ยมเยียนผู้เช่า พร้อม ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเช่าผ่านระบบ e-payment (27 สิงหาคม 2562)
ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดรอบ 11 เดือน (27 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์ ได้จัดโครงการ "ธนารักษ์ (27 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562 (26 สิงหาคม 2562)
การตรวจราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (26 สิงหาคม 2562)
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน ปี 2562 อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (26 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เข้าตรวจราชการการปฏิบัติราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานตามยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ งานโครงการต่าง ๆของสำนักงาน (26 สิงหาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานภารกิจประจำ (26 สิงหาคม 2562)
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง เรื่องพิจารณาจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียน (26 สิงหาคม 2562)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการสำนักกทม.ร่วมประชุมกับสนง.ธพ.เพชรบุรีพร้อมลงพื้นที่โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จ.เพชรบุรี (26 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ได้ให้การต้อนรับ นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพฯ ติดตามผลโครงการบ้าน ธนารักษ์ประชารัฐ (26 สิงหาคม 2562)
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม กับ พระมหาสมปองและคณะ (26 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999