TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานคณะทำงานลงตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาผลของกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ครั้งที่ 2/2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2562
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง
การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกำหนดอัตราค่าเช่าในลักษณะผ่อนปรน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมหารือเรื่องสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation Contest 2019) ภายใต้หัวข้อ “วิวัฒนาการเงินตราไทย”
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมเสวนา พบปะพูดคุยงาน HR กับผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 21/2562
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์ หลักสูตร “กรมธนารักษ์คุณธรรม” สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รุ่นที่ 11
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 104 ปี กรมสรรพากร
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 13/2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์
การประชุมการประกวดนวัตกรรมของกรมธนารักษ์
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์ หลักสูตร “กรมธนารักษ์คุณธรรม” สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รุ่นที่ 10

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903