TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา จัดประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม” ณ ห้องประชุม เครือข่าย วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านบุญมี (8 พฤศจิกายน 2562)
วันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2562เวลา9.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทนต้นเดิมที่ใกล้ตายบริเวณรอบสำนักงานเพื่อความร่มเย็น ร่มรื่น และมีผลไว้รับประทาน (8 พฤศจิกายน 2562)
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2562 (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา หมื่นพันธ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ชี้แจงการดำเนินโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุทัยธานี (8 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 7 พ.ย.62 เวลา 10.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยนายสมชาย ประเสร็ฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (8 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) (7 พฤศจิกายน 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (7 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา นำท่านพัฒนาสังคงความมั่นคงมนุษย์ ฯ และผู้แทนหน่วยงานสำนักงานบังคับคดี สำนักงานคุมประพฤติ ลงพื้นที่ประกอบการพิจารณา การขอใช้ที่ราชพัสดุ (7 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ครั้งที่ 11/2562 (ครั้งที่ 2) (7 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น (7 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2563 (7 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ พร้อมด้วยสรรพากรพื้นที่เชียงราย สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย คลังจังหวัดเชียงรายร่วมทำพิธีติดแผ่นป้ายศิลาฤกษ์ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย (7 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวนันทา ชูพินิจ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือการดำเนินโครง (7 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู จัดประชุมผู้เช่าอาคารราชพัสดุบนที่ราชพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรม (7 พฤศจิกายน 2562)
วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุแปลงเรือนจำเก่า ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม (7 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสมคิด คงคร้าม เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อม (7 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสาวสมคิด คงคร้าม นายช่างสำรวจอาวุโส ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.793 โรงเรียนบ้านหนองตะโก ม.5 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก (7 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903