TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (14 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (10 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (10 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (8 พฤษภาคม 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (8 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (8 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (4 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี (3 พฤษภาคม 2562)
เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและการขึ้นบัญชีตำแหน่งนายช่าวงสำรวจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง (1 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (1 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (30 เมษายน 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (25 เมษายน 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (23 เมษายน 2562)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (22 เมษายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา และสถานทีในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง (17 เมษายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (17 เมษายน 2562)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี และกำหนดวัน เวลาวิธีการ และสถานทีสอบ (11 เมษายน 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (9 เมษายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903